Dle zákona č.40/1964 Sb.Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002 Sb. vydává firma:

Reklamační řád, sloužící k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací zboží zakoupeného v internetovém obchodě MOJE-MIMINKO.CZ

1. Místo uplatnění reklamace

Vznikne-li na zboží reklamovatelná vada, může reklamující uplatnit reklamaci osobně, písemně nebo e-mailem.
Osobně nebo písemně na adrese naší kamenné prodejny:

moje-miminko.cz
Osová 20
625 00 Brno

e-mailem: info@moje-miminko.cz

Oznámení o závadách musí obsahovat:

 • jméno kupujícího
 • adresu
 • telefonní spojení
 • e-mailové spojení
 • číslo daňového dokladu
 • podrobný popis vady a toho, jak vznikla

Pro uznání záruky je nutné doložit reklamovaný výrobek (čistý), řádně vyplněný a potvrzený záruční list a doklad o nákupu zboží.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

 • zboží bylo reklamováno po záruční době
 • na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
 • zboží bylo poškozeno živlem
 • voda, oheň, el. výboj apod.
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

2. Způsob vyřízení reklamace

Kupující má právo, aby byla vada na výrobku v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanoveném zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zboží, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na lhůtě delší
Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3× stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno (autorizovaným servisem) neopravitelným.

V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list (pokud se k výrobku vydává), kompletní a čitelné opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

Prodávající rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí zboží nebo ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí nebo zrušit kupní smlouvu a vrátit zaplacenou částku. Reklamační řízení končí dnem, kdy je zboží přichystáno k osobnímu odběru kupujícího.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Internetový a kemenný obchod MOJE-MIMINKO je oprávněný odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu).

Vyřízenou reklamaci je nutno vyzvednout do 14-ti dnů od obdržení informace o vyřízení (možno prodloužit po telefonické domluvě). V případě nevyzvednutí zboží v uvedené lhůtě bude účtováno za každý započatý den 50,–Kč za uskladnění.

3. Placená oprava

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, případně vada byla způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce zboží, jedná se o placenou opravu. V takovém případě bude zákazník seznámen s tím, že se jedná o placenou opravu. Cena samotné opravy bude zákazníkovi sdělena osobně, telefonicky nebo mailem.

4. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.5.2006 a platí na území ČR. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje svůj souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

5. Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

*}